JFK อาหารสัตว์

���������������������

ยาที่ใช้ป้องกันเชื้อราที่เข้าสู่ในหมู โดยนำไปผสมวัตถุดิบ แล้วให้หมูกิน เนื่องจากปัจจุบันวัตถุดิบส่วนใหญ่มีปลอมปนสารอัลฟาท็อกซิน ทำให้เกิดเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสัตว์
แสดง 1-2 จาก 2 รายการ